ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް އެބަދޭ

Monday, August 23, 2010
 : 


އޯގަސްޓް 22 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށި ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 1431ގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބުދަދުވަހާ ހަމައަށް އޮންނާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދާއިރު މުބާރާތަށް އިނާމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު، އެތަނުން އިނާމު ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ކަންތައް ވަރަށް އަމާން އޮމާން ކަމާއެކު ކުރިއަށް މިދަނީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތާހުރެ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އެބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާކަމުގައި ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

 


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1072 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް