ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
1435 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު މައިދާނެއްގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތަކާއެކު ކުރުމަށް ނޫރުލްއިސްލާމުން ނިންމައިފި

Thursday, July 03, 2014
 : 


1434 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދުނަމާދުވެސް މައިދާނެއްގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތަކާއެކު ކުރުމަށް ނޫރުލްއިސްލާމުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޢީދު ނަމާދުގެ އައްޑޫ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގެ އިމާމަކީ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ޑީން ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބުނު ސަޢީދު ޤާސިމެވެ.

ޢީދު ނަމާދު ބާއްވާނެ ތަނެއް ހަމަޖެހުމާއެކު ނޫރުލްއިސްލާމުން އެކަން އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ.

ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމަށް ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާ ބޭނުންވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ނަންބަރު 7676446 އަށް ގުޅުއްވައި އެކަން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1229 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް