ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަމަޟާން އެހީ 1435 މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

Tuesday, July 01, 2014
 : 


ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފަރާތުން ހިތަދޫގެ ފަޤީރު ޢާއިލާތައް ނޯޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ނަންނޯޓު ކުރި ޢާއިލާތައް ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހު ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށް ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ޗެރިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމި ޢާއިލާތަކަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ޖޫން މަހުގެ 27 އަދި 28 ގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހިތަދޫގެ 13 ޢާއިލާއަކަށް ރަމަޟާންމަހަށް ބޭނުންވާނެ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން ދެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް، ލޮނު، ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް، ގެރިކިރު، ހިކިކިރު، މައިލޯ، ސައިފަތް، އަލުވި، ލޮނުމެދު، ފޯސްޓަރ ކްލާކްސް ޖޫސް، ކައްކާ ތެޔޮ، ބިސް އަދި ހަވާދު ހިމެނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއި ޢާއްމު ފަރުދުންނާއި ހިތަދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ނޫރުލްއިސްލާމުން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 951 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް