ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 އިޢުލާން / ދެންނެވުން  
ހިތަދޫގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ނޫރުލްއިސްލާމުން ދެ ހާފިޒަކު ގެނެސްފި

Tuesday, June 24, 2014
 : 

 

 

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގެ ދެމިސްކިތެއްގައި އިމާމުވެ ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ދެ ހާފިޒަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން، ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސްނެގުމާއެކު ގެނެސްފިއެވެ.

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފަރާތުން ހާފިޒުން ގެނެސްދީފައިވަނީ ހިތަދޫ ހުކުރުމިސްކިތަށާއި ހިތަދޫ މަސްޖިދު ޛިއްނޫރައިނި އަށެވެ.

ހިތަދޫ މަސްޖިދު ޛިއްނޫރައިނި އަށް ގެނެސްފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ހާފިޒެކެވެ.

އަދި ހުކުރު މިސްކިތަށް ގެނެވިފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އެވެ.


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 853 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް