ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 އިޢުލާން / ދެންނެވުން  
ހިތަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހީއަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ފަޤީރު ނިކަމެތި ޢާއިލާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާބެހޭ

Tuesday, April 01, 2014
 : 


 ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާއިން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި، ކާބޯތަކެއްޗަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަޤީރު ޢާއިލާތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތަކުން، ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ނަންބަރު 7676446 އަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުން އެދެމެވެ.
މިގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޚާއްޞަ ވަފްދެއް، އެ ޢާއިލާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ސިއްރެކެވެ. އެއްވެސް އެހެން ފަރާތަކާ އެމަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެހީއަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ފަޤީރު ޢާއިލާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނޫރުލްއިސްލާމާ ޙިއްސާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 2014 އޭޕްރީލް 20 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.
 


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 995 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް