ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 އެހެނިހެން  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

Wednesday, January 22, 2014
 : 

މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމެވެ. މި ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް info@noorul-islam.org އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ފައިލްސައިޒް: 

right click and click SAVE target As


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1011 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް