ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އަހަރީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި ފޯމް ދޫކުރަން ފަށައިފި

Saturday, July 17, 2010
 : 

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފަރާތުން 1431 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ފޯމާއި ޤަވާޢިދު ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.ފޯމާއި ޤަވާޢިދު ދޫކުރަން ފަށާފައިވާއިރު މިފޯމާއި ޤަވާޢިދު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ސ.ހިތަދޫ ނިޔު ކިޔުރިއޯ ޕްލާޒާއިންނެވެ. އަދި ސ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ހިތަދޫ ސްކޫލުން އެސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފޯމް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި އައިއާރު ޤުރްއާން ކިލާހާއި ބައެއް އަމިއްލަ ޤުރްއާން ކިލާސްތަކުންވެސް ފޯމްދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ފޯމް ދޫކުރާ ތަނުން ފޯމް ބަލައިގަންނަ ގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ  2010 ޖުލައި 31  އެވެ.


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 914 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް