ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 އިޢުލާން / ދެންނެވުން  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ - (ދެވަނަ ދައުރު)

Saturday, December 08, 2012
 : ނޫރުލްއިސްލާމް މީޑިއާ

7 ޑިސެމްބަރ 2012 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ގައި، 7 ޑިސެމްބަރ 2012 އިން ފެށިގެން 2 އަހަރު ދުވަހަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ހިންގާ ކޮމިޓީ:

 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް

ނާއިބު ރައީސް: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިހާދު ޖަމާލު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ހާނިސް މޫސާ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނާއިބު: އަލްފާޟިލް ޢުބާދާ ޙަސަން ލަޠީފު

ޚަޒާންދާރު: އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާހިދު ޖަމާލު

ޚަޒާންދާރުގެ ނާއިބު: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ހިންގާ ސެކްރެޓަރީ: އަލްފާޟިލް ޝާމިން ޢަލީ

ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް: އައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާ

ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް: އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްޞަމަދު މުޙައްމަދު

ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ: އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ

އިތުރު މެންބަރު: އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު

އިތުރު މެންބަރު: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާމިރު

އިތުރު މެންބަރު: އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝައުޛޫން

 

އަންހެނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސާ: އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަލްމީން ލަޠީފް


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1179 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް