ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 އިޢުލާން / ދެންނެވުން  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި އޮޑިޝަނަކާ ނުލައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ބައިވެރިން

Monday, May 14, 2012
 : 

ތިރީގައި މިވަނީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ 2 ވަނަ އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ އެކި ޢުމުރު ފުރާތަކުން އެއްވަނަތައް ޙާޞިލު ކުރި ބައިވެރިންނާއި، މުޅި މުބާރާތުން ވަނަތައް ޙާޞިލު ކުރި ބައިވެރިންގެ ނަންތަކެވެ.

މި ބައިވެރިންނަށް 1433 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި ބޭއްވޭ 3 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި އެއްވެސް އޮޑިޝަނަކާ ނުލައި، ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.

 

#

ނަން

އެޑްރެސް

ރަށް

ހޯދާފައިވާ ވަނަ

1

ފާތިމަތު ސާރާ ޝާހް

ގްރީންގެ

ހިތަދޫ

  6 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

2

މަރިޔަމް ސަރާ ސާދިރު

ޑޭޒީވިލާ

މަރަދޫފޭދޫ

  9 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

3

ފާތިމަތު އިޒުހާ އިސްމާއީލް

ގަސްކަރަ

މަރަދޫފޭދޫ

  11 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

 

4

ފާތިމަތު ނަޝްޢަތު އަބްދުލް ގައްޔޫމް

ދީދާރުގެ

ފޭދޫ

  19 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

5

ފާތިމަތު ތަރަފް އަލީ ޒަރީފް

ޏަމްޏަމްގެ

ހިތަދޫ

  6 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

 

6

އާމިނަތު ލުބާ ޟިރާރް

ގަނދަކޯޅިގެ

މަރަދޫ

  9 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

 

7

އިބްރާހީމް ހައްމާދު

އުއިގަސްދޮށުގެ

މީދޫ

  11 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

 

8

އާއިޝަތު ޝަޒާ މުޙައްމަދު ސައީދު

ހެޕީސަމް

މީދޫ

  13 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

9

ޝަބްނަމް މުޙައްމަދު

ސިތަރަންމާގެ

ހިތަދޫ

  މުޅި މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ

  16 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

10

އާމިނަތު ފަލަކު މުޙައްމަދު ދީދީ

ކޯޓްނީވިލާ

ހުޅުދޫ

  މުޅި މުބާރާތުން 3 ވަނަ

11

އާމިނަތު ސަޖާ ސިއްދީޤް

ސަނީލޮޖް

ހިތަދޫ

  މުޅި މުބާރާތުން 2 ވަނަ

  16 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

12

އާމިނަތު މާނާ އިބްރާހީމް ޝަކީބް

މުލައްމާގެ

ހުޅުދޫ

  މުޅި މުބާރާތުން 1 ވަނަ

  13 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

  މުޅި މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ

 

 

 

ނޯޓް: މި ބައިވެރިންވެސް ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ކިޔަވާނަމަ، ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރަން ޖެހޭނެވެ.

 


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1220 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް