ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް  
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ދެވަނަ އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ

Saturday, November 12, 2011
 : ނޫރުލްއިސްލާމް މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް


 

 

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ދެވަނަ އަހަރީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ

3 ވަނަ

ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

6 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ.

6 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާއިޝަތު މަންހާ ޖަލީލު

ނޫވިލް

މީދޫ

 

 

9 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ.

9 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އިސްރާ މުޙައްމަދު ނައީމް

ފާންތަރި

ހިތަދޫ

 

 

11 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ.

11 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު މައިސާ ޚާލިދް

ނާދީގެ

މަރަދޫފޭދޫ

އާމިނަތު ދީމާ މުޙައްމަދު

ފިނިވައިރޯޅި

ހިތަދޫ

 

 

13 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ.

13 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ޒަޔާން މުޙައްމަދު ނަޞީރު

ފްލޭޝް

ހިތަދޫ

 

16 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ.

16 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ފާތިމަތު ލަމްޙާ ޚާލިދު

ނޫރީވިލާ

ހިތަދޫ

ފާތިމަތު ސައުސަން

މަނާމް

މީދޫ

 

 

ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

6 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ.

6 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

މާވީ ހުސެއިން ޝަކީބް

ކަމީނީވިލާ

ހިތަދޫ

 

 

9 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ.

9 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

މަޒާޔާ ޝަރީފް

ވިކެޓްސް

ހިތަދޫ

 

 

11 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ.

11 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާއިޝަތު ޖުވައިދާ

އުއިގަސްދޮށުގެ

މީދޫ

 

 

13 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ.

13 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު އަމްޝާ

ރޯސްވާދީ

މީދޫ

 

 

2 ވަނަ

ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

6 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

6 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

މުޙައްމަދު ލައީޝް ޙަމްދޫން

އޭކްޕޫލް

ހިތަދޫ

 

 

9 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

9 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ފާތިމަތު ސުނަން ސަތީހް

ފެންމީރުގެ

ހިތަދޫ

 

 

11 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

11 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

މުޙައްމަދު އަލަފް އިބްރާހީމް

ސަންގުމަރުމަރުގެ

ހިތަދޫ

 

 

13 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

13 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު ފަލަކު މުޙައްމަދު ދީދީ

ކޯޓްނީވިލާ

ހުޅުދޫ

 

16 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

16 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އިބްރާހީމް ލަމްޢާނު

ޔާގޫތުގެ

މީދޫ

 


 

ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

6 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

6 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު ޒިޔަން ލަތީފް

ގޯލްޑަންކްއީން

މަރަދޫ

 

 

9 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

9 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އަހްމަދު ޒަހުވާން

ދިރުހަމް

މީދޫ

 

 

11 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

11 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ހައްވާ ޖީލާން

އާސާމް

މީދޫ

 

13 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

13 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ފާތިމަތު ނަދާ

ރޯޝަނީގެ

މީދޫ

 

16 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ.

16 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ހައްވާ ޝަފީގް

ދިރޭލާލުގެ

ހިތަދޫ

 

 


 

1 ވަނަ

ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

6 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

6 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ފާތިމަތު ސާރާ ޝާހް

ގްރީންގެ

ހިތަދޫ

 

 

9 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

9 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

މަރިޔަމް ސަރާ ސާދިރު

ޑޭޒީވިލާ

މަރަދޫފޭދޫ

 

 

11 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

11 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ފާތިމަތު އިޒުހާ އިސްމާއީލް

ގަސްކަރަ

މަރަދޫފޭދޫ

 

13 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

13 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު މާނާ އިބްރާހީމް ޝަކީބް

މުލައްމާގެ

ހުޅުދޫ

 

16 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

16 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު ސަޖާ ސިއްދީޤް

ސަނީލޮޖް

ހިތަދޫ

 


 

19 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

19 އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ފާތިމަތު ނަޝްޢަތު އަބްދުލް ގައްޔޫމް

ދީދާރުގެ

ފޭދޫ

 

ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

6 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

6 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ފާތިމަތު ތަރަފް އަލީ ޒަރީފް

ޏަމްޏަމްގެ

ހިތަދޫ

 

9 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

9 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު ލުބާ ޟިރާރް

ގަނދަކޯޅިގެ

މަރަދޫ

 

 

11 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

11 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އިބްރާހީމް ހައްމާދު

އުއިގަސްދޮށުގެ

މީދޫ

 

13 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

13 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާއިޝަތު ޝަޒާ މުޙައްމަދު ސައީދު

ހެޕީސަމް

މީދޫ

 

16 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ.

16 އަހަރުން ދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ޝަބްނަމް މުޙައްމަދު

ސިތަރަންމާގެ

ހިތަދޫ

 

 

މުޅި މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ

މުޅި މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު ފަލަކު މުޙައްމަދު ދީދީ

ކޯޓްނީވިލާ

ހުޅުދޫ

 

މުޅި މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ

މުޅި މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ފާތިމަތު ނަދާ

ރޯޝަނީގެ

މީދޫ

 

މުޅި މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ

މުޅި މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު ސަޖާ ސިއްދީޤް

ސަނީލޮޖް

ހިތަދޫ

 

މުޅި މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ

މުޅި މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާއިޝަތު ޝަޒާ މުޙައްމަދު ސައީދު

ހެޕީސަމް

މީދޫ

 

 

މުޅި މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ

މުޅި މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި. ނޫރުލްއިސްލާމުންދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު މާނާ އިބްރާހީމް ޝަކީބް

މުލައްމާގެ

ހުޅުދޫ

 

މުޅި މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ

މުޅި މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި. ނޫރުލްއިސްލާމުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

ޝަބްނަމް މުޙައްމަދު

ސިތަރަންމާގެ

ހިތަދޫ

 

 

މުޅި މުބާރާތުން 3 ވަނަ

މުޅި މުބާރާތުން 3 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި. ނޫރުލްއިސްލާމުން ދޭ އިނާމު.

އާމިނަތު ފަލަކު މުޙައްމަދު ދީދީ

ކޯޓްނީވިލާ

ހުޅުދޫ

 

މުޅި މުބާރާތުން 2 ވަނަ

މުޅި މުބާރާތުން 2 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި. ނޫރުލްއިސްލާމުން ދޭ އިނާމު.

އާމިނަތު ސަޖާ ސިއްދީޤް

ސަނީލޮޖް

ހިތަދޫ

 

މުޅި މުބާރާތުން 1 ވަނަ

މުޅި މުބާރާތުން 1 ވަނަ ދަރިވަރަށް އާގަލާމާޓުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި. ނޫރުލްއިސްލާމުން ދޭ އިނާމާއި ތަށި.

އާމިނަތު މާނާ އިބްރާހީމް ޝަކީބް

މުލައްމާގެ

ހުޅުދޫ


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 886 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް