ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 އިޢުލާން / ދެންނެވުން  
މުބާރާތުގައި ކިޔެވުން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް

Monday, August 15, 2011
 : 

 

ތާރީޚް: 16 އޯގަސްޓް 2011 (އާދީއްތަ)

ތަން: އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް

ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ހެނދުނު 8:45 އިން 11:45 އަށް

ދެވަނަ ދަންފަޅި މެންދުރު 13:00 އިން 15:00 އަށް

 

ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2011 (ހޯމަ)

ތަން: އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް

ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ހެނދުނު 8:45 އިން 11:45 އަށް

ދެވަނަ ދަންފަޅި މެންދުރު 13:00 އިން 15:00 އަށް

 

ތާރީޚް: 16 އޯގަސްޓް 2011 (އަންގާރަ)

ތަން: އަތޮޅު މަދުރަސާ

ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ހެނދުނު 8:45 އިން 11:45 އަށް

ދެވަނަ ދަންފަޅި މެންދުރު 13:00 އިން 15:00 އަށް

 

ތާރީޚް: 17 އޯގަސްޓް 2011 (ބުދަ)

ތަން: އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް

ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ހެނދުނު 8:45 އިން 11:45 އަށް

ދެވަނަ ދަންފަޅި މެންދުރު 13:00 އިން 15:00 އަށް

 


[މިހާތަނަށް މި ޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1234 ފަހަރު]މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް