ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 

» އެހެނިހެން

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
މިހާތަނަށް މިޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1026 ފަހަރު

މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމެވެ. މި ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް info@noorul-islam.org އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.ތަފްޞީލް


ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް
މިހާތަނަށް މިޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1045 ފަހަރު

މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމެވެ. މިފޯމް މެދުވެރިކުރައްވައި، ކޮންމެ މަހަކު ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް، ނޫރުލްއިސްލާމަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވުންމަތީ ދެމި ހުންނަވާށެވެ. ﷲގެ ދީން ކުރިއެރުވުމުގައި ނޫރުލްއިސްލާމުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް މެނުވީ އެފައިސާ ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނޫރުލްއިސްލާމުން ދެއެވެ.ތަފްޞީލް


އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުނީޒާގެ ވަނަވަރު
މިހާތަނަށް މިޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1474 ފަހަރު

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ނޫރުލްއިސްލާމް ގުޅިގެން ބާއްވާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސާމެދު އައްޑޫސިޓީގެ ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުނީޒާއެވެ. އަލްއުސްތާޒާ ޢާއިޝަތު މުނީޒާ އަކީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހެޑް އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ގެ އިތުރަށް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީއާ އެޑްވައިޒަރި ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ. އަލްއުސްތާޒާ ޢާއިޝަތު މުނީޒާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. ތަފްޞީލް


ޞަފްޙާ :  

 

 

މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް