ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
ނޫސްބަޔާން
އިޢުލާން / ދެންނެވުން
މީޑިއާ
ދީނީ ލިޔުން
އެހެނިހެން
ގުޅުން

Download Fonts

 

 

 

 

 

 
 

» ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް

ނޫރުލްއިސްލާމާއި އައިއާރު ޤުރްއާން ކިލާސް ގުޅިގެން ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި
މިހާތަނަށް މިޞަފްޙާ ބަލާފައިވަނީ 1129 ފަހަރު

ނޫރުލްއިސްލާމާއި އައިއާރު ޤުރްއާން ކިލާސް ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމަށް ހަމަޖެއްސީ އައިއާރު ޤުރްއާން ކިލާހުގެ ވެރިޔާ އަލްޙާފިޡް ޙުސައިން ޢަލީ އާއި ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަނީލް ބޭއްވެވި މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހުގައެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގައި ނިންމަވާފައިވަނީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ ކަން ޙާފިޡް ޙުސައިން ޢަލީ ކޮށްދެއްވާ ގޮތަށެވެ. ތަފްޞީލް


ޞަފްޙާ :  < 1 2 3 4 5  6

 

 

މިއީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ލިޔުމެއް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ: މުޙައްމަދު އަނީލް